Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od dnia 12 marca 2011

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oreraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.sklep.basketzg.pl.

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

 4. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzanie nich zmian.

 5. Tabele rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju lub modelu produktu. Produkty przedstawione na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

 6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Grono SSA z siedzibą w Zielonej Górze.

 7. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

 8. Promocji i rabatów w sklepie internetowym nie można łączyć.

II. Zamówienia.

 1. W celu dokonania zamówienie Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji. Realizacja zamówień odbywa się po zarejestrowaniu i prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania „Krok po Kroku”.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dniu robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zamiana na towar o podobnych parametrach).

 4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na poszczególne towary, aż do wyczerpania się zapasów.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 8. Koszt wysyłki towaru pokrywa Klient. Zamówione towary dostarczane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, według stawek obowiązujących dla danego rodzaju przesyłek. Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest według taryfikatora przesyłek zagranicznych firm kurierskich i jest uzależniony od kraju adresata, wielkości i wagi paczki.

 9. Paczki są dostarczane tylko w dni robocze. W przypadku, gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

 10. Płatność za towar realizowana jest na zasadzie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu. Klient zobowiązany jest uiścić płatność w ciągu 7 dniu od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania Klienta.

III. Zwroty i reklamacje.

 1. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą pod adres Grono SSA, ul. Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, pod warunkiem, że towar pozostaje w stanie nie zmienionym.

 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt towar wraz z dowodem zakupu.  W oświadczeniu/dokumencie zwrotu towaru należy podać imię, nazwisko, adres, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).

 3. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru, jednak koszt dostawy nie podlega zwrotowi.

 4. Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

 5. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Klienta, o którym mowa w ust 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.

 6. Zwroty przyjmujemy jedynie wtedy, gdy towary nie noszą znamion używania, ani nie zostały w żaden sposób uszkodzone lub zniszczone. Dotyczy to także oryginalnych opakowań.

 7. W przypadku gdy towar jest wadliwy lub uszkodzony, Grono SSA z siedzibą w Zielonej Górze, dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 30 dni od dnia odbioru towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania Grono SSA z siedzibą w Zielonej Górze niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez Klienta dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym.

 8. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.), ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

 9. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).

 10. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 11. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.

 12. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

 13. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep.

 14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Klient.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Sklep internetowy kibiców Stelmetu Zielona Góra działający pod adresem www.sklep.basketzg.pl prowadzonych jest przez firmę Grono SSA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra.

 2. Grono SSA z siedzibą w Zielonej Górze zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 3. Grono SSA z siedzibą w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).